افتتاحیه شرکت فجر صفا

مراسم افتتاحیه شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی.